Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Eropassie.nl  (onderdeel van Sanderijn BV)

Sandereijn BV
Walsoordensestraat 70
4588 KD  Walsoorden
KvK 21010199

Versie geldig vanaf 01 januari 2015

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sandereijn BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sandereijn BV. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden niet door Sandereijn BV erkend.
1.3 De taal die zal worden gebruikt voor de website, eventuele communicatie en aanvaarding van contracten en bestellingen is Nederlands.

2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


3. Gegevensbeheer
3.1 Indien u contact opneemt met Sandereijn BV, dan worden uw gegevens opgeslagen. Sandereijn BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
3.2 Sandereijn BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4. Aanbiedingen
4.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
4.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Sandereijn BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
4.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Sandereijn BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4.4 Aanbiedingen van Sandereijn BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
4.5 Sandereijn BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

5. Afbeeldingen en specificaties
5.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Sandereijn BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Sandereijn BV is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
7.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sandereijn BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Middelburg kennis, tenzij Sandereijn BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  • Banner Lily blog
  • Koppelcinema.nl